محمد بختیاری

جلد کتاب | تحلیل گفتمان حاکم بر شبکه های ماهواره ای وهابی فارسی زبان

جلد کتاب | تحلیل گفتمان حاکم بر شبکه های ماهواره ای وهابی فارسی زبان

توضیحات

تکنولوژی های به کار رفته